K 61- Calle
K 62 - Lola und Lolek K 62 – Lolek und Lola
K 63 – Ornella
K 64 – Beto und Susi
65 - Tessa K 65 – Tessa
K 66 – Fanny
K 67 – Felix
K 68 – Pippin
69 - Sintra K 69 – Sintra
K 70 – Negrita
K 71 – Jenna, Josie, Judy
K 72 – Ronny, Sunny, Beto und Susi
K 73 – Ornella
K 74 – Sunny und Kumpel
K 75 - Vanilla K 75 – Vanilla
76 - Picasso K 76 – Picasso
K 77 – Inka
K 78 – Minki
K 79 – Ramazotti
K 80 – Smokey
K 81 – Troya
K 82 – Felizuco
K 83 – Menta
K 84 – Samir
K 85 – Pumuckl
K 86 – Sammy
K 87 – Leo
K 88 - Pegaso K 88 – Pegaso
K 89 – Tigre
90 - Nicole K 90 – Nicole
91 - Nico und Oliver K 91 – Nico und Oliver
92 - Nico und Oliver K 92 – Nico und Oliver
K 93 - Lim und Elsa K 93 – Lim und Elsa
K 94 – Tico
K 95 - Hektor K 95 – Hektor
K 96 – Pikachu
K 97 – Weisser
98 - Misselle K 98 – Misselle
K 99 – Angie
K 100 - Xanda K 100 – Xanda
K 101 – Pablo
K 102 – Bella
K 103 – Flora und Florentino
K 104 - Olivia K 104 – Olivia
105 - Lui K 105 – Lui
K 106 – Nona
K 107 - Misselle K 107 – Misselle
K 108 – Julia
K 109 – Luzifer
K 110 – Micky
K 111 – Minzi
K 112 – kleine Kätzchen
K 113 – Nino
114 - Francis K 114 – Francis
K 115 - George K 115 – George
K 116 – Naomi
K 117 – Sammy
K 118 – Shakira
K 119 – Mia
K 120 - Xavier K 120 – Xavier
K 121 - Haro K 121 – Haro
122 - Cecilia K 122 – Cecilia
K 123 - Romeo K 123 – Romeo
K 124 – Zini
K 125 – Xeno
 K 126 - Nieve  K 126 – Nieve
 K 127 - Filomena  K 127 – Filomena
 K 128 - Jordan und Jumper  K 128 – Jordan und Jumper
   K 129 – Simba
 K 130 - Leo mit Hundekumpel  K 130 – Leo mit Hundekumpel
 131 - Emil  K 131 – Emil
 K 132 - Matroschka  K 132 – Matroschka
 K 133 - Mimi  K 133 – Mimi
 K 134 - Paula  K 134 – Paula
 K 135 - Vanilla  K 135 – Vanilla
 136 - Lui  K 136 – Lui
 K 137 - Julia  K 137 – Julia
 138 - Lui  K 138 – Lui
 K 139 - Hanni  K 139 – Hanni
 K 140 - Sandy  K 140 – Sandy
 K 141 - Vicky  K 141 – Vicky
 K 142 - Alegra K 142 – Alegra
 K 143 - Bippo K 143 – Bippo
 K 144 - Chanel, Chin Chin und Chelsea K 144 – Chanel, Chin Chin und Chelsea
 K 145 - Fortunato und Dulci K 145 – Fortunato und Dulci
 K 146 - Karla K 146 – Karla
 K 147 - Lui K 147 – Lui
 K 148 - Moni K 148 – Moni
 K 149 - Poldi mit Babys K 149 – Poldi mit Babys
 K 150 - Roxy K 150 – Roxy
 151 - Lui K 151 – Lui
 K 152 - Arielle K 152 – Arielle
 153 - Aron K 153 – Aron
 154 - Anja K 154 – Anja
 K 155 - Mimi K 155 – Mimi